Udvalgte links

Vi har her samlet en række links til hjemmesider, som kan være relevante at besøge
i forbindelse med køb og salg af landbrugsejendomme

 

Arealinfo - http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Arealinfo er en online platform, der giver adgang til geografiske data og kort over Danmark, herunder miljø-, natur- og klimaoplysninger. Platformen hjælper brugere med at finde og analysere arealrelaterede data for at støtte beslutningstagning og planlægning.

Landbrug og Fødevarer - http://www.lf.dk/
Landbrug & Fødevarer er en dansk interesseorganisation, der repræsenterer landbruget og fødevareindustrien. Organisationen arbejder for at fremme bæredygtig produktion, innovation og konkurrenceevne samt for at beskytte landbrugserhvervets interesser og udvikle landdistrikterne.

Ejendomsdata, OIShttps://www.ois.dk/
OIS (Offentlige Informationssystemer) er en online platform, der tilbyder adgang til ejendomsdata og -oplysninger i Danmark. Platformen indeholder oplysninger om ejendomsværdier, ejendomsgrænser, ejendomsbeskatning og andre relaterede emner, som er nyttige for ejendomsejere, købere og sælgere.

Miljø og Fødevarerministeriet -  https://mfvm.dk/
Miljø- og Fødevarerministeriet er et dansk ministerie, der arbejder for at sikre bæredygtig udnyttelse af ressourcer, beskyttelse af miljø og natur, samt sundhed og dyrevelfærd i forbindelse med fødevarer og landbrug.

Slots- og Kulturstyrelsenhttps://slks.dk/forside/
Slots- og Kulturstyrelsen er en dansk offentlig styrelse, der arbejder for at fremme og beskytte Danmarks kulturarv og kulturinstitutioner. Styrelsen administrerer blandt andet slotte, museer og andre kulturelle ejendomme samt støtter kunst og kultur i hele landet.

Skat, vurderinghttp://www.vurdering.skat.dk/borger/ejendomsvurdering/Soeg2.do
Denne side fra Skattestyrelsen giver mulighed for at søge og finde oplysninger om ejendomsvurderinger i Danmark. Her kan man se vurderinger, grundværdier og ejendomsskatter for boliger og erhvervsejendomme.

Tingbogenhttps://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml
Tingbogen er Danmarks officielle register over rettigheder og hæftelser på fast ejendom, herunder ejerforhold, pantebreve og servitutter. Platformen giver mulighed for at søge og finde oplysninger om ejendomme samt foretage tinglysning af dokumenter.

Lokalplaner, fredninger mv.https://sdfekort.dk/spatialmap?
Spatialmap er en online korttjeneste, der giver adgang til oplysninger om lokalplaner, fredninger og andre planlægning relaterede emner i Danmark. Tjenesten hjælper brugere med at finde og analysere data for at støtte beslutningstagning og planlægning inden for arealanvendelse og byudvikling.

Energimærkninghttps://boligejer.dk/find-energimaerkerapporter
Dette websted indeholder oplysninger om energimærkning af bygninger i Danmark. Energimærket er en obligatorisk vurdering af en bygnings energieffektivitet og hjælper boligejere, købere og lejere med at forstå bygningens energiforbrug og muligheder for energibesparelse.

DLRhttp://www.dlr.dk/forside
DLR (Dansk Landbrugs Realkredit) er en dansk realkreditforening, der tilbyder finansiering og rådgivning til landbrug, gartneri, skovbrug og andre erhverv inden for primærsektoren. Foreningen støtter bæredygtig udvikling og vækst i landbrugserhvervet gennem lån og rådgivning.

Virkhttps://indberet.virk.dk/
Virk er en digital platform for virksomheder og selvstændige i Danmark, der gør det muligt for brugerne at få adgang til og indberette oplysninger til offentlige myndigheder. Tjenesten omfatter bl.a. indberetning af moms, skatter, ansættelsesforhold og andre virksomhedsrelaterede oplysninger.

Vækstfondenhttps://www.eifo.dk/
Vækstfonden er en offentlig investeringsfond, der støtter vækst og innovation i danske virksomheder, herunder landbrugssektoren. Fonden tilbyder finansiering, risikovillig kapital og rådgivning for at hjælpe virksomheder med at udvikle og vokse på det nationale og internationale marked.

Naturstyrelsenhttps://naturstyrelsen.dk/
Naturstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og arbejder med at beskytte og forvalte naturen og landskabet i Danmark. Styrelsen administrerer statens skove, naturområder og friluftsfaciliteter, og støtter bæredygtig udvikling og naturbeskyttelse.

Geodatastyrelsenhttps://gst.dk/
Geodatastyrelsen er en dansk offentlig styrelse, der arbejder med geografisk information og kortlægning. Styrelsen indsamler og behandler geografiske data og stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden, virksomheder og myndigheder.

Klimarådethttps://www.klimaraadet.dk/
Klimarådet er et uafhængigt rådgivende organ, der rådgiver den danske regering om klimapolitik og reduktion af drivhusgasemissioner. Rådet analyserer og vurderer klimaforanstaltninger og kommer med anbefalinger til politiske beslutningstagere.

Bygningsreglementethttps://bygningsreglementet.dk/
Bygningsreglementet er en online ressource, der indeholder regler og krav for byggeri i Danmark. Reglementet dækker emner som energieffektivitet, sikkerhed, tilgængelighed og bæredygtighed for nye og eksisterende bygninger.

Danmarks Statistikhttps://www.dst.dk/
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik og indsamler, analyserer og offentliggør data om økonomi, befolkning og samfund. Statistikken kan hjælpe med at belyse forhold inden for landbrug, miljø, boligmarkedet og andre relevante områder.

Landbrugsstyrelsenhttps://lbst.dk/
Landbrugsstyrelsen er en offentlig styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder med administration og kontrol af landbrugsstøtteordninger samt rådgivning og tilsyn med landbrugs- og fødevareerhvervet.

Boliushttps://www.bolius.dk/
Bolius er et boligejernes videncenter, der tilbyder rådgivning og vejledning om boligforhold, herunder energibesparelser, vedligeholdelse, renovering og finansiering. Webstedet indeholder artikler, guides og værktøjer til boligejere og lejere.

Dataforsyningen- https://dataforsyningen.dk/
Dataforsyningen en online tjeneste, der giver adgang til kort og geografiske data fra Geodatastyrelsen og andre offentlige kilder. Tjenesten indeholder forskellige korttyper og geodata, der kan bruges til planlægning, analyse og beslutningstagning.

Segeshttps://www.seges.dk/
Seges er en dansk videns- og innovationsorganisation inden for landbrug og fødevarer. De arbejder for at støtte landmænd og fødevarevirksomheder med forskning, rådgivning og teknologiske løsninger for at forbedre produktivitet, bæredygtighed og konkurrenceevne.

Økologisk Landsforeninghttps://okologi.dk/
Økologisk Landsforening er en interesseorganisation for økologisk landbrug og fødevarer i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme økologisk produktion og forbrug, beskytte miljøet og dyrevelfærd samt styrke den økologiske sektor gennem politisk påvirkning og rådgivning.

Hvis du overvejer at sælge, så er Landbrugsmæglerne et godt valg. Vi er uafhængige og varetager derfor kun dine interesser ved salg.

Se mere om Landbrugsmæglerne
Tilmeld køberkartotek